تبلیغات
آریایی
» جشن سپندار مذگان ( پنجشنبه 20 بهمن 1390 )
» سخنان زیبای کوروش بزرگ ( چهارشنبه 19 بهمن 1390 )
» آموزه‌های اشوزرتشت و دموكراسی كوروش ( چهارشنبه 19 بهمن 1390 )
» حذف سلسله های پادشاهی از کتابهای درسی ایران ( چهارشنبه 19 بهمن 1390 )
» نامه معاویه درباره ی ایرانیان ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» نماز در دین زرتشت ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» زندگی در دوران هخامنشیان ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» عدد پی در ساخت تخت جمشید ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» اشکانیان ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» زندگی نامه کوروش کبیر ( جمعه 6 آبان 1390 )
» جشن آبریزان ( دوشنبه 17 مرداد 1390 )
» زندگی نامه آریو برزن ( یکشنبه 19 تیر 1390 )
» وصیت نامه داریوش بزرگ ( چهارشنبه 15 تیر 1390 )
» سخنی از داریوش بزرگ ( چهارشنبه 15 تیر 1390 )
» کتاب هایی درباره ی هخامنشیان ( شنبه 11 تیر 1390 )

نماز در دین زرتشت 
زرتشت برای پیروانش پنجگاه نماز در شبانه روز تعیین کرد بسیار شایان ذکر است که نماز کیش باستان از حیث اوقات پنجگانه و دیگر آداب و رسوم همانندی زیادی به نماز مسلمانان دارد، اوقات نماز و آداب و شرایط آن در مزدیسنی به ترتیب زیر است:


در مزد یسنی شبانه روز به پنج بخش قسمت شده است و هر کدام به نام فرشته ای،نماز ویژه ای دارد.

1-هاون گاه:
وقت آن از برآمدن خورشید است تا نیمروز(ظهر)
2-رپیت وین گاه:
موقع آن از بر آمدن خورشید تا سه ساعت(تسو) بعد از ظهر
3-ازیرین گاه:
 از سه ساعت بعد از ظهر شروع می شود و تا اول شب و پیدا شدن ستاره ها پایان میابد.
4- ایویس رو تریمگاه:
 وقت آن از اول شب است تا نیمه شب
5- اشهین گاه:
 وقت آن از نیمه شب است تا بر آمدن خورشید

در روایات هرمزد یار آمده است که : هاون گاه شش ساعت است ،رپیت گاه سه ساعت است ، ازیرین گاه سه ساعت است ،ایویس رو تریمگاه شش ساعت و اشیهن گاه شش ساعت است.

هاونی و رپیت وین و اوزیرین و ایویس رو تریم و اشهین پنج فرشته نگهبان شب و روز هستند که هر یک از آنها را گروهی از ایزدان را مانند مهر و رام و اردیبهشت و آذر و آپن نپات وایزد آب و فروهر و اوپرتات وسروش و رشن و اشتاد همراهی میکنند.

شرایط نماز:

برای به جای آوردن نماز دستورهایی داده شده که به شرح زیر است:
1-پاک کردن تن از هرگونه کثافت
2-پاک کردن لباس از هرگونه پلیدی ،نسا(تن مرده ،لاشه حیوانات)و هیرنسا(چیزی مانند خون، ناخن و موی و...
3-در بر داشتن سدره و کشتی
4-شستن دست و صورت که پادیاب نامیده می شود.
5-پاک بودن جای نماز از هرگونه پلیدی ،نسا و هیر نسا. پیرامون جای نماز تا چهل گام و حداقل سه گام باید پاک و تمیز باشد.
6-محل نماز به زور از کسی گرفته نشده باشد یا از پول دزدی خریداری نشده باشد.

قبله:

پرستش قبله در آیین مزدیسنی از دیدگاه اینکه نمی توان برای خدا حدود و جهتی را در نظر گرفت از این رو موقع نماز خواندن ،به گونه ای که به سوی نور وروشنایی مانند خورشید وماه و چراغ وآتش روی می کند و برداشت آنها چنین است:

فروغ نور و روشنایی پدید آمده نموداری از نور و روشنایی جهان حقیقت و معنویت می باشد و در پروراندن روح و دل اثری بس بزرگ دارد و انسان را به تجلیات انوار خدایی متوجه می سازد. تمام آفریدگان به نور نیازمندند ،همانگونه که حیوانات با بهره گیری از نور زنده اند و نباتات از نور زندگی می کنند ،چنانچه اگر گلدانی را پشت پنجره بگذاریم پس از چند روز می بینیم که برگها و شاخه های آن به سوی نور متمایل می شود. د رکتابهای مقدس دینی همیشه خداوند خود و پیامبران خود را نور معرفی می نماید.

طریقه وضو:

ترتیب وضو این است که دستها را تا مچ و صورت را تا بنا گوش و زیر زنخ و بالای پیشانی و نیز پاها را تا قوزک سه بار با آب تمیز خوب شستشو می دهند. آنگاه دعای دست و رو شستن را که سروش باج نام دارد می خوانند و به نو کردن کشتی (باز ئ بسته کردن کشتی)پرداخته پس از آن آغاز به نماز خواندن می کنند.
در صورتی که آب نباشد و یا به انگیزه ای بکار بردن آب مجاز نباشد صورت و دستها را سه بار به روی خاک تمیز می زنند و سپس به صورت و پشت دست می کشند.

هنگام وضو گرفتن دعایی به نام سروش باج می خوانند:

به نام ایزد بخشاینده و بخشایشگر مهربان

به خشنودی اهورامزدا (اشم وهی «سه بار» من اقرار می کنم استوارم به دین مزدیسنی که آوردنده زرتشت ،دشمن دیو پرستی و دروغ است.

اگر بامداد باشد به هاون (صبحگاه) اشو و سردار اشوئی یزشن نیایش و درود و ستایش باد، به دهدار نیکخواهی که اشو و سردار اشوئی باشد یزشن و نیایش و درود و ستایش باد.

اگر نیمروز باشد برفتون اشو و سردار اشوئی یزشن نیایش و درود و ستایش باد ،به شهردار مردم نوازی که اشو و سردار اشوئی باشد یزشن و نیایش ودرود و ستایش باد.

اگر پسین باشد به ایزیرین اشو و سردار اشوئی یزشن و نیایش درود و ستایش باد ، به پادشاه بادرام پروری که اشو و سردار اشوئی باشد یزشن و نیایش و درود و ستایش باد.

اگر شب باشد به ایوه سریترم اشو و سردار اشوئی یزشن و نیایش و درود و ستایش باد، به پیشوای روحانی بشر دوستی که اشو و سردار اشوئی باشد یزشن و نیایش و درود و ستایش باد.

اگر نیمه شب باشد به اشهین اشو و سردار اشوئی یزشن و نیایش و درود و ستایش باد ، به کد خدای نیکخواهی که اشو و سردار اشوئی باشد یزشن و نیایش درود و ستایش باد.ادامه مطلب...

 

پیج رنک گوگل

پیج رنک